Документи до Сидни (Нова Скотия)

От BGCanada Wiki
(пренасочване от Документи до Букурещ)
Направо към навигацията Направо към търсенето

След получаването на сертификатите за селекция от Виена, идва ред на изпращане на молба за постоянно пребиваване към Бюрото за централизиран прием в Сидни (Нова Скотия).


Координати на посолството в Букурещ

Официалният сайт на Канадското посолство в Букурещ е: http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/romania

Електронният адрес на Канадското посолство в Букурещ е: bucst@dfait-maeci.gc.ca

По всички въпроси, свързани с имиграцията, можете да пишете на имиграционна служба към Канадското посолство в Букурещ:
bucst@international.gc.ca
bucarest-immigration@international.gc.ca

При нужда можете да се обадите на телефоните на имиграционните служители в Букурещ:
00-40-21-307-5000 – Посолство Букурещ
00-40-21-307-5010 - Посолство Букурещ
00-40-21-307-5005 – по време на нашата процедура, на този телефон отговаряше служител, който говореше български, надявам се това да не се е променило.

Актуални телефонни номера можете да намерите на тази страница.


Забележка: При споменаването на "Сидни" в тази статия се има предвид Бюро за централизиран прием Сидни (Нова Скотия).


Какво включва пакетът документи

Комплектът документи при подаване на Молба за постоянно пребиваване включва:

 • Формуляри по образец
 • Копия и преводи на изискваните документи
 • Снимки на всеки член от семейството
 • Оригинал на документа за платена такса за проучване на досие


Guide pour les travailleurs qualifiés du Québec е ръководство за подготвяне на документите и за цялята процедура, свързана с молбата за постоянно пребиваване.


Списъкът с изискваните формуляри, включително и самата молба, се намира на тази страница.

Малко по-долу на същата страница има списък със някои специфични за отделните имиграционни бюра изисквания (контролен лист, снимки, инструкции за медицинските изследвания). Пребиваващите в България кандидати трябва да са запознати със специфичните инструкции на букурещкото бюро. Даденият тук контролен лист всъщност е и инструкция за окомплектоването на изискваните документи и начинът на тяхното прилагане на молбата.


Забележка: Едно голямо неудобство за кандидатите се дължи на разделените по този начин инструкции - част от тях са поместени в Guide pour les travailleurs qualifiés du Québec, а друга част - в специфичната инструкция на букурещкото бюро. За щастие, те не си противоречат, а се допълват взаимно :)


Превод на списъка с изискваните документи можете да прочетете в статията Превод на списъка с документите до Букурещ.

Изисквания за снимките

За разлика от снимките за Виена, тук има строги изисквания. Можете да ги прочетете в Appendice B на специфичните за Букурещ инструкции. Ето техен превод, актуален към май 2010:

 • Указаният брой за изпращане са 6 броя снимки за всеки член от семейството
 • Изгледът в анфас - от главата до раменете,
 • Образът да бъде в центъра на снимката
 • Да има светъл (бял) фон
 • Да бъде идентична (черно-бяла или цветна) репродукция от един и същ негатив без ретуш и да не е прекопирана междувременно от групова снимка или направена непрофесионално в домашни условия.
 • Измерени от брадичката до върха на главата да е между 25 мм и 35 мм
 • Крайните размери на снимката да са между 35 мм и 45 мм


Добра идея: Разпечатайте страницата с размерите на снимките и да я покажете на фотографа, преди да напреви заснемането.

Забележка: Повече за надписването на снимките и прилагането им към молбата ще прочетете в раздел "Особености при подготвянето на документите" по-нататък в тази статия.


Особености при попълването на формулярите

Особеностите са актуализирани към септември 2011


Ето тук в Ориентир за попълване на документите до Сидни (Нова Скотия) (септември 2011 г.) може да ви помогне за попълване на изискваните формуляри.


Общи неща

 • Преди започване попълването на формулярите е добре да се прочетат посочената по-горе обща инструкция и специфичната за Сидни инструкция.
 • При необходимост от допълнителни редове, или недостатъчно място при попълването на формулярите може да се следват указанията в края на 2-ия ред под заглавието на формуляра ANNEXE А ANTÉCÉDENTS/DÉCLARATION, а именно: прилагат се допълнителни листи, като на всеки такъв лист най-отгоре се изписват имената, за когото се отнася информацията, след това се посочва името на формуляра и после номера и текста на точката от съответния формуляр. Данните при добро желание може да се подредят в табличния вид от съответната точка, но може просто те да се подредят в реда, посочен в таблицата на формуляра. Макар, че тези указания са изписани само в този формуляр, според мен те са универсални и могат да се приложат за попълването на всички формуляри.
 • Не е задължително, но е добра идея да се разписва и всяка страница от съответния формуляр, освен полагането на подпис в предвиденото за това място.
 • Измислете си всякакви проверки за засечка на данните м/у различните формуляри както на основния, така и на придружаващия кандидати. След попълване на черновите си разменете формулярите и всеки кандидат нека да провери данните на другия.


Liste de contrôle - Контролен лист

 • Съберете посочените документи и отмятайте с „V” в колона “Q” на контролния лист всички документи, които прилагате. Контролния лист се прикрепя към документите (достатъчно е с кламер).


Formulaire de demande générique pour le Canada (IMM 0008) - Формуляр за общо кандидатстване (нов формуляр)

 • попълва се само от водещият кандидат;
 • избира се категория: Immigration économique;
 • поле: Bureau d'immigration demandé pour le traitement de cette demande се попълва: Bucarest, Roumanie;
 • в точка 2. Avez vous déjàutilisé un autre nom се попълват други имена (псевдоними,презиме, за жените моминско име).
 • (IUC) Identification Universel de Client - Универсален номер на Клиента. Ако това е първата Ви кандидатура не трябва да имате такъв номер.Annexe A: Antécédents/Déclaration - Анекс А:Сведения за миналото/Декларация

 • попълва се и от двамата - водещ + придружаващ (и деца над 18 г.);
 • за т.7, се попълват годините за основно, средно и висше и отдолу се изброяват до средното образование. Внимавайте със сбора от основно, средно и висше образование. Месеците през които сте преминали някакъв курс или професионално обучение трябва да са превърнати в години като десетична дроб. Пример: 3 м. = 0,25 г.; 6 м. = 0,5 г. и т.н. А в таблицата отдолу се описва всеки курс по отделно по месеци;
 • при попълването на т.8 не забравяйте да си опишете и майчинството. Ако през даден период едновременно сте учили и работили, не е нужно отново да се споменава обучението, ако то е упоменато в точка 7 (но аз за всеки може да се спомене)
 • при попълването на т.15 се пишат адресите, където действително си живял, или където си имал адресна регистрация – както беше в старите зелени паспорти и домови книги или попълнените нови адресни карти. Ако сте живели някъде без адресна регистрация, това може да не се упоменава;
 • накрая се слага подпис на предвиденото за това място на страница 4 след декларативния текст. Последната секция не се попълва. Тя се попълва само при специално поискване от страна на имиграционните служби.


Annexe 5: Immigration économique – Déclaration d’intention de résider au Québec - Анекс 5: Икономически имигрант - Декларация за намеренито да пребивавате в Квебек

 • попълва се само от водещият кандидат.


Renseignements additionnels sur la famille - Допълнителни данни за семеиството

 • попълва се и от двамата - водещ + придружаващ (и деца над 18 г.);
 • на екземпляра на придружаващия в поле „Demandeur” се описват неговите имена отдолу в поле „Époux ou conjoint de fait” се попълват имената на основния кандидат като съпруг или съвместен съжител и след това всички останали данни - майка, баща, деца, братя, сестри – както обикновено. Когато се попълва името на съпругата, която е сменила фамилията си след брака се попълва новата фамилия, като тя трябва да съвпада с т.1 от формуляр ANNEXE 1: ANTÉCÉDENTS/DÉCLARATION.

Доказване на съвместен живот

 • при попълване на имената се изисква те да се попълнят и на кирилица, но същевременно при попълването на самото поле, то не позволява визуализиране на кирилицата. Изходът от това положение е попълване на ръка с черен химикал или прилагане на отделен лист. Адресите не е нужно да се попълват и те на кирилица.

Особености при подготвянето на документите

Актуализирано към януари 2010


Удостоверения за раждане (на възрастни и деца)

 • ксерокопия на оригиналите, без нотариална заверка
 • с превод от заклет преводач
 • не е необходимо да има на гърба правоъгълен печат за чужбина – спестяват се таксиУдостоверение за брак/развод

 • ксерокопия на оригиналите, без нотариална заверка
 • с превод от заклет преводач
 • не е необходимо да има на гърба правоъгълен печат за чужбина – спестяват се такси


Паспорти (на възрастни и деца)

 • На този етап не е необходимо да изпращате паспортите си
 • Изпращат се само ксерокопия на 2-3 стр. с личните данни на всички членове, без преводи и нотариални заверки
 • Всички кандидати трябва да имат валидни международни паспорти поне 1.5 година в момента на подаване на пакета документи към Букурещ, защото после при получаване на покана за виза ще се изискват паспорти с поне 12 месеца валидност. Недопустимо е да се изпратят документите без ксерокопие на 2 и 3 страница на международния паспорт на всички членове – в противен случай емигрантските служби ще третират комплекта от документи като непълен.
 • Можете да си извадите нови паспорти докато чакате покана за виза (за да спечелите максимално дълъг срок на валидност, например). В този случай е необходимо да се напише и изпрати уведомителен мейл до Букурещ. След излизането на новите паспорти е необходимо да изпратите пак по e-mail копия на страници 2 и 3 от всеки паспорт.


Свидетелство за съдимост от България

 • подготвя се за всички пълнолетни кандидати;
 • изпраща се оригинал + превод от заклет преводач;
 • За изваждането им е необходимо да представите в Районния съд по местоживеене следните документи:
 1. бележката за платена такса (може да се плати на място или по банка
 2. заявление (попълва се на място)
 3. лична карта
 4. акт за раждане
 • Ако не сте раждани в същия град, където се намира районния съд и искате Свидетелство за съдимост ще отнеме около три дни да ви го издадат. Ако сте родени по местоседалището на съда ще ви го издадат веднага.
 • След като ви го издадат се отива при дежурен съдия, който го разписва.
 • Важно е при попълването на заявлението е да изпишете свидетелство за съдимост "за чужбина". Таксата е същата като за свидетелство за България, но се ходи за подпис при дежурен съдия.


Свидетелство за съдимост от чужда държава

Според гореспоменатия Guide pour les travailleurs qualifiés du Québec изисква свидетелство за съдимост не само от България, но и от всяка друга страна, в която кандидатите след 18-та си годишнина са имали престой повече от 6 месеца. Как да се сдобиете с този документ от страната, в която сте пребивавали прочетете тук, както и в статията Свидетелство за съдимост.


Снимки

 • Не се лепят снимки въху формулярите, въпреки че има места за това.
 • Не е задължително, но е добре на една от снимките да има печат на фотото с датата на снимане.
 • Необходимо е на всяка снимка да бъдат написани трите имена и датата на раждане - на латиница, естествено.
 • Снимките се слагат се в отделни бели пликове (например пликове за обикновено писмо или пък "гащи" за CD-та), които не се запечатват. * Снимките на всеки член от семейството се слагат в отделно пликче.
 • На пликчетата се надписва името и датата на раждане на съответния кандидат. Надписва се също и какъв е той в процедурата - водещ кандидат или придружаващ, син, дъщеря. Във всяко пликче се слагат по 6 броя снимки.
 • В статията по-горе можете да прочетете какви са специфичните изисквания при заснемането и кадрирането на снимките.


Бележка/платежно/разписка от платени такси за разглеждане на документите

 • Изпраща се оригинала на платежното.
 • Не е задължително, но можете да поискате от клона да ви ксерокопират платежното и да ви ударят печат "вярно с оригинала" за всеки случай. Също не е задължително, но може ксерокопието да се завери и при нотариус.
 • За извършване на плащането и получаване на разписката можете да прочетете по-долу в тази статия.


CV за двамата кандидати

 • Този документ не е упоменат в задължителния списък, но е бил поискан в последствие на много от кандидатите. Затова е добре да се изпрати по едно кратко CV. Вземете го направо от документите си за Виена, след като разбира се го актуализирате ако се налага.


Сертификат за селекция

 • не забравяйте да приложите втория екземпляр (на който в долния десен ъгъл пише "2-IMMIGRATION-CANADA")
 • това важи както за основния, така и за придружаващите кандидати


Плащане на таксата

вносна бележка за таксата разглеждане на документи

Необходимо е да платите таксата за разглеждането на документите преди да ги изпратите. Оригиналната разписка за това плащане трябва да бъде приложена в пакета документи.

Забележка: Има и втора такса, която се нарича такса за постоянно пребиваване (виза). Тази втора такса може да бъде платена по желание на този етап или по-късно - след получаването на покана за виза.


Сайтове на които можете да проверите размерът на таксата и да проверявате за евентуални актуализации:


Към април месец 2012 г. таксата за разглеждане на документи е 550$ за възрастен и 150$ за лицата под 22 год.


Не е задължително да притежавате валута. Според курса на канадският долар за деня, в банката ще ви кажат колко лева е нужно да се внесат за заплащане на таксата.

Служителите в банката ще ви дадат разписка за внесените пари, която е необходимо да изпратите заедно с пакета документи за Сидни.


Най-близките до вас клонове на MKB Unionbank можете да намерите на този адрес или да се консултиране с информативния лист относно заплащането за обработка на документите за Букурещ, който се дава в края на самото интервю при успешното му преминаване.

Изпращане на документите до Сидни (Нова Скотия)

Към април 2012 адресът за изпращане на пакета с документи е, както следва:

 • по пощата:

Citoyenneté et Immigration Canada

Programme des candidats des provinces

Bureau de réception centralisée

Case postale 8888 Sydney (N.-É.)

B1P 0C9

Canada


 • чрез куриер:

Citoyenneté et Immigration Canada

Travailleur qualifié sélectionné par le Québec

Bureau de réception centralisée

47-49 rue Dorchester

Sydney (N.-É.)

B1P 5Z2 Canada


За промени в адреса можете да проверите в страницата Bureau de réception centralisée au Canada (BRC) à Sydney, Nouvelle-Écosse..