Изчисляване на точките (селекция за Квебек)

От BGCanada Wiki
Направо към навигацията Направо към търсенето

Точките по програма Квалифициран работник на провинция Квебек могат да бъдат сметнати чрез таблицата на факторите и критериите за селекция. Целта на тази статия е да обясни тези фактори и критерии и да помогне на кандидат-емигрантите при изчисляването на точките. Написаното тук няма претенцията да бъде 100% изчерпателно, нито да покрива всички възможни варианти при определяне на точките. За разрешаването на "по-заплетените" случаи, можете да се консултирате с приложените в края на статията източници.


Какви са факторите и критериите за оценка на кандидат-имигрантите е обяснено в Правилника за селекция на чужди поданици (Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers")и по-конкретно в Анекс А от същия правилник в табличен вид са дадени нещата за програмата „Квалифициран работник”. На основата на изискванията на посоченият Правилник за селекция на чужди поданици е приет и споменатия вече Правилник за определяне на точките (Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers"), в който са конкретизирани присъжданите точки по всеки отделен критерий за оценка както и минималните прагове (брой точки) за предварителна селекция (за да те поканят на интервю) и за издаването на сертификата (окончателна селекция).


Образование

Този фактор има два отделни подфактора - ниво на образованието и област на образованието.


Образователните нива, на които отговарят българските дипломи са дадени в таблицата Tableau comparatif des diplômes bulgares. Досегашната практика показва че българските дипломи за висше образование (дори и тези, на които изрично пише Магистър) се приравняват към Études universitaires de premier cycle или към Baccalauréat spécialisé de 3 ans ou de 4, получавайки по този начин 10 от възможните 12 точки.


Област на образованието и съответните точки, които тя носи са дадени в таблицата Liste des domaines de formation 2013

В тази таблица трябва да гледаме лявата колонка, ако дипломата е издадена в България. Дясната колонка касае дипломи от Квебек или еквивалентни (признати за равностойни на квебекските дипломи). Достатъчно е да бъде открито името на съответната специалност и да се провери дали съвпада продължителността на обучението (изразена в учебни часове и/или години) с това на кандидата. Например, ако специалността на кандидата е Réfrigération (DEP - 1800 hres / 2 ans), той трябва да е сигурен че приложението към дипломата му показва продължителност на обучението поне 1800 учебни часа / 2 години за да получи точките, полагащи се за тази специалност.

Съществува един парадокс - понякога една и съща специалност носи по-малко точки по фактор "област на образованието", ако е завършена в университет, отколкото ако е завършена в средно специално училище. Това е така, защото чужденците-висшисти, попаднали в Квебек са изправени пред повече препятствия (изисквания, браншови организации, приравняване на дипломата, доучване) по време на реализацията им - точковата система държи сметка и за това.

Друго важно условие за получаване на точки по фактор "област на образованието" е дипломата да е придобита преди не повече от 5 години или през последните пет години кандидатът да е имал поне една година стаж по съответната специалност. И тук е мястото да споменем IMT - ще рече Information sur le Мarché du Travail. В IMT са описани специалностите, професиите с които са свързани те и характеристиките на тези професии.

Добра идея е в таблицата с области на образованието да не се търси в превод на български език и да не се прави въобще какъвто и да е превод. По-правилно е да направим обратното. Трябва всеки да намери начин да преведе на френски специалността от дипломата си по такъв начин, че превода като текст да е идентичен или поне максимално близък до изписаната в цитирания списък специалност. Защото има понятия с еднозначен превод, но има и такива, чието значение може да се предаде с множество синоними. И всеки преводач си има свое виждане относно точното значение и използването на синонимите и едно и също понятие може да бъде преведено по няколко начина. Като при това по същество значението да не е променено или изкривено кой знае колко. Лошото е, когато не са използвани точните синоними, т.е. думичките с които е изписана дадената специалност - тогава имиграционният чиновник може да реши, че специалността не съвпада с никоя от специалностите в списъка и кандидатът да изгуби право полагащите му се точки.

Същото важи и за описанието на трудовия стаж. - IMT е най-добрият съветник по въпроса за термините и специалностите.

Трудов стаж

Правилникът за селектиране на чужди поданици определя, че се взема под внимание само стажът в рамките на последните 5 г. преди датата на подаване на Молбата за селекция и по професии, чието образователно ниво на е по-високо от ниво "D" по Националния класификатор на професиите в Канада. При това се включват всички учебни стажове (заплащани или не), всякакви други курсове за обучение и повишаване на квалификацията по специалността, която е визирана в дипломата.


Както и при списъка с областите на образование, ще припомним условието да не се прави предварителен превод на професии от ниво "D" и "Е", а да се направи превод на специалността (професията) така, че по възможност да не попада тези категории.


Друг особен момент при оценката по този критерий е, че когато специалността от дипломата на един кандидат я има в списъка Liste des domaines de formation 2013 и той получава допълнителни точки за това, то се взема предвид и се оценява само трудовия стаж по тази специалност. Много хора правят грешката да си пишат точки за област на образованието и след това си пишат точки за стаж, който не съвпада с посочената специалност.

Само в общия случай, когато специалността не е в горепосочения списък или е в ниво E, то се оценява общия трудов стаж при условие, че всяка една от практикуваните професии е с ниво по-високо от споменатото вече ниво D.


Si aucun code CNP n’a pu être attribué en fonction du critère Domaine de formation, le fonctionnaire à l’immigration consigne dans le système informatique du Ministère le code de la profession (CNP à 4 chiffres) qui correspond soit à l’expérience de plus longue durée acquise par le candidat, soit à l’expérience acquise par celui-ci dans un domaine connexe à sa formation.

Възраст

Различните възрастови граници дават различни точки. Важно е да се отбележи че няма ограничение, просто над определена възраст кандидатите не получават никакви точки по този фактор.

Езикови познания

Преди Декември 2011 беше възможно кандидатите сами да определят нивото на френски и английски, с което кандидатстват. За съжаление това вече не е възможно и езиковите познания се доказват единствено с полагане на стандартизиран тест по език. Факторите за оценяване за всеки един от езиците са четири: разбиране на говорима реч, устно изравяване, разбиране на писмена реч, писмено изразяване. В Таблицата за точкуване се вижда че най-много точки носят първите два критерия, а писменият френски и английският носят малко точки, дори и при висока оценка на текста.

В секция 3.3.4 на Guide des procédures d'immigration са дадени табличките за смятане на точките в зависимост от постигнатите на теста резултати.


За английския език битува вярване, че не бива да се посочват по-високи нива за да не се "дразнят" имиграционните чиновници - върли франкофони. Или за да не си помислят същите чиновници, че кандидат-имигранта изобщо и не възнамерява да каца в Квебек, а директно ще замине за някоя от другите англофонски провинции на Канада. Логично е да се предположи че тези "суеверия" са погрешни - след като самата точкова система отчита, че шансовете за интеграция в Квебек нарастват при по-добро владеене на английския. А и самите служители, за да бъдат на този пост владеят перфектно и двата езика, така че може би изобщо не са пристрастни франкофони, а просто хора, които кротко си изкарват прехраната с каквото могат и спазват дадените им правила за точкуване. Едно е сигурно: кандидат, който умишлено намали своето ниво на владеенето на английски, директно се лишава от точки!

Пребиваване и роднини в Квебек

Критериите по този фактор са ясни и никой никога не е допускал грешки при оценката им.

Характеристики на придружаващия кандидат

Факторите почти не се различават от тези на водещия кандидат, освен по броя на точките.

Характеристики на придружаващия съпруг/а или фактически съжител, има седем критерия:

6.1 Niveau de scolarité – Ниво на образование

6.2 Diplôme du Québec – Диплома, придобита в/от Квебек

6.3 Domaines de formation – Области на образования

6.4 Deuxième spécialité – Втора специалност

6.5 Durée de l'expérience professionnelle – Продължителност на професионалния опит / Трудов стаж

6.6 Âge - Възраст

6.7 Connaissances linguistiques – Езикови познания

Предложение за работа

Offre d'emploi validée dans la région validée métropolitaine de Montréal – Валидно (официално) предложение за работа в Монреал – град (областния център)

Offre d'emploi validée à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal – Валидно (официално) предложение за работа в област Монреал

Тези два критерия ще сведем всъщност до един, що се отнася до изисквания за съответствие, тъй като е видно, че разликата между тях е само в мястото където бъдещия имигрант евентуално би започнал работа – в самият Монреал или в региона.

Много голяма част от хората виждат в този фактор една възможност за увеличаване общия брой на точките си. Особено ако се случи така, че тези точки не достигат и получат от Виена писмо в 60-дневен или 90-дневен срок да изпратят нови данни и доказателства, които да послужат за увеличаване на общия брой на техните точки. И тогава се сещат за тази възможност: "Ами ако някой ми изпрати предложение за работа от там?". Добре, само че нещата не са толкова лесни и прости.

Стъпките за наемане на чужденец от местен (в Канада) работодател са регламентирани в различни нормативни документи но за нашата цел е достатъчно да се запознаем с описаните в уеб-страницата на Министерството на имиграцията и културните общности - Embaucher un travailleur étranger permanent (Наемане на постоянна работа на чужденец). Описани са четири основни стъпки, които трябва да предприеме този работодател. И те са:

 • Vous informer sur les conditions requises du programme d’immigration des travailleurs qualifiés. (Да се запознае с условията и изискванията на програмата за имиграция на квалифицирани работници.)
 • Accompagner le travailleur dans ses démarches d’installation. (Да оказва помощ на работника в всичките стъпки и дейности по устройването на новото място.)
 • Intégrer le travailleur étranger dans l’entreprise. (Да осигури интегрирането на работника в предприятието/фирмата.)


Още от тук можем да се досетим, че наемането на чужденец, който дори още не е стъпил в Канада ще бъде един цялостен процес, със законово определени условия и процедура за изпълнение. Който няма проблеми с езика би могъл сам да се запознае с основните моменти от този процес и изискванията като разгледа страниците от дадените по-горе линкове.

За останалите ще синтезираме накратко какви са изискванията и основните моменти в този процес. Посочени са определени изисквания към самият работодател:

 • Трябва да се занимава с предприемачество минимум от 1 г.
 • Работната позиция която предлага за заемане от чужденец да е с ниво не по-ниско от „D” по Националната класификация на професиите в Канада (говорихме вече за това)
 • Да докаже че въпреки положените усилия не е успял да намери желаещ за тази работна позиция местен канадски гражданин или постоянно пребиваващ
 • Да докаже че местно лице не може да придобие необходимата подготовка за практикуването на тази професия за срок не по-малък от 1 г.
 • Да докаже че разкриването на тази работна позиция не е в следствие и няма да доведе до конфликти на работното място или със синдикатите и шесто – да се ангажира писмено, че ще запази работната позиция до идването на именно този чужденец. Като доказателствата за невъзможността да се наеме местен човек могат да послужат обяви в местния печат и електронни медии.

На всичкото отгоре ако за практикуването на професията се изисква разрешението на някоя местна организация, то трябва да се докаже че работникът-чужденец отговаря на тези изисквания т.е. да се получи и това разрешение.

Мисля да спрем до тук. Стана пределно ясно, че за месец-два или три тези неща не могат да станат и този 7-ми фактор не може да се използва като спасителната сламка за "давещия се". Така че този фактор си остава за реалните случаи на нужда и наемане на чуждестранни специалисти в дадена фирма, компания и т.н. Не можем да го използваме за прибавяне на някоя и друга точка отгоре при кризисна ситуация в процедурата ни за имиграция.

Деца

Точки се дават за всяко дете, но общият им сбор не може да бъде повече от допустимия максимален брой точки по този фактор.

Финансова независимост

Това ще рече основният кандидат да има възможност да осигури финансово издръжката, своята и на придружаващите го членове на семейството, за един период от 3 месеца след пристигането в Канада (Квебек). С други думи през този период имигранта задължително се издържа сам т.е. същия е автономен в това отношение и не може да разчита на помощ от държавата. След изтичането на този 3-месечен период, ако има нужда държавата вече се притичва на помощ.

По известни само на Канадския законодател критерии, са определени и точните суми в канадски долари, които трябва да притежава едно лице или семейство за да посрещне насъщните си житейски нужди през въпросните 3 месеца. За едни тези цифри ще се сторят смешни, за други може би непосилни, но това е положението. Какви са тези суми, както вече може би знаете от предишните статии, може да видите от страницата Autonomie financière на сайта на Министерството на имиграцията на Квебек.

Преди 16.10.2006 г. изпълнението на посочените по-горе изисквания за финансова автономност се доказваха документално с банкови извлечения, нотариални актове и пазарни оценки на недвижими имоти и др., но сега вече процедурата е облекчена. Просто се подписва от кандидат-имигранта един договор по образец-формуляр, с който той едновременно се задължава да издържа себе си и семейството си през първите 3 месеца след влизането си в Канада и декларира, че ще разполага с посочената от законодателя сума според броя на членовете на неговото семейство. Това е всичко. Така че по отношение на този Фактор, всеки спокойно може да приеме, че изпълнява изискванията.

Адаптивност

Този фактор няма отделни критерии за изпълнение, а са посочени само изискванията за да бъде фактора изпълнен. Оценката се извършва от интервюиращия по време на интервюто с кандидат-имигрантите и е свързана най-общо казано с техните способности за адаптация в различните сфери на живот и дейност на канадското общество.

Какво точно се оценява от интервюиращия:

 • познанията за Квебек, като в това число: всичко което се отнася за пазара на труда и за конкретния сектор на икономиката, в който кандидата смята да работи и за условията на живот и дейност;
 • познанията относно конкретните стъпки (процедурата), които трябва да се предприемат, за да се улесни социално-икономическата интеграция, в това число усъвършенстването на френския или английски език, или да се придобие разрешение за практикуване на професията или друга регламентирана дейност, а също така всяка една друга процедура водеща до улесняване процеса на интеграция на новия имигрант;
 • личните качества на кандидата от гледна точка на неговите професионални качества и дейност, и по-конкретно способностите му за преценка на собствените възможности за реализация, познанията за трудностите свързани с процеса на имиграция и всичко друго което е свързано с този процес.

Естествено, оценката ще бъде субективна и зависеща изцяло от опита и качествата както на кандидат-имигранта, така и на самия интервюиращ.

Ред за изчисляване

След като сме наясно с факторите и критериите за селекция, както и с условията при които всеки един критерий се счита за изпълнен, то не ни остава нищо друго освен да проверим какъв е общия брой точки и да го сравним с минималните прагове за селекция.

Изчисленията се правят на база на Таблица на факторите и критериите при селекция на квалифицирани работници или нейният български превод.


Нека вземем за пример семейство геодезисти с едно хлапе на 3 годинки, завършили магистратура преди 7 години и със средно владеене на езиците, младоци на по 32 години.


По фактор ниво на образованието ще получат съответно 10 точки за водещия кандидат и 3 точки за придружаващия. Водещият може да получи максималните 12 точки, което отговарят на магистратура, но само ако магистратурата е взета след бакалавърска степен в една и съща област на образованието или в сходни такива.

Специалността им може лесно и еднозначно да бъде намерена в лявата колона на стр. 5 от споменатата вече Grille-synthese.pdf. Вярно, дипломите им са поовехтели, но те имат стаж по специалността си през последните 5 години, така че точките се зачитат и получават посочените там съответно 10 и 2 точки за област на образованието. Ако бяха с кебекарски дипломи, щяха да получат съответно 13 и 3 точки (дясната колона на стр. 3), но те са си обикновени българчета и това не се случва.

Основният кандидат е работил три години по специалността си, а две години преди това е сервирал пици в студентски град. Така че той получава това което се полага за 3 години стаж по специалността - 6 точки. Стажът като сервитьор не му носи нищо. Придружаващият кандидат е работила нон-стоп по специалността си последните 5 години, но за това не й се полагат точки.

За чудесната си възраст двамата получават съответно 16 и 3 точки.


Да предположим че и двамата кандидати са поучили резултат от езиковия тест B2 за всичките четири категории на теста. Според секция 3.3.4 на Guide des procédures d'immigration, водещият кандидат получава 6 тчки за разбиране и 6 точки за изразяване. Неговата половинка получава само по 2 точки за двете кагетории, въпреки че има същия резултат на теста. Общо за двамата се получават 14 точки за владеене на френския език.

За английския език, пак според същия документ, при получен резултат 6.0 на IELTS, водещият кандидат получава 2 точки за разбиране и 2 точки за изразяване = общо 4. Придружаващият кандидат не получава никакви точки за владеене на английски, дори и да е показал отличен резултат на теста.


По фактор пребиваване и роднини в Кебек максималният брой точки е 8 и те могат да бъдат получении ако нашите двама геодезисти имаха близък роднина и бяха учили поне 6 месеца в Кебек. Но те са от Перник и са учили само в Перник и София, така че получават нула точки.


Точките за характеристики на придруждаващия кандидат вече сме ги сметнали - успоредно с тези на водещия. За ниво на образованието 3, за област на образованието 2, за владеене на език 3 или 4, за възраст 3.

Кандидатите няман валидно предложение за рамота, така че получават нула точки по този фактор.


До тук двамата събират 68 точки и кандидатите преминават прага "работоспособност" от минимум 50 точки.


За хлапето получават 4 точки (ако бяха две - точките щяха да са 8, но ако бяха три - точките пак щяха да са 8, защото това е максимуът точки по този фактор).


Договорът за финансова независимост е задължителен и там те получават 1 точка общо за двамата.


На финала точките са 73, което значи че те със сигурност се класират на предварителната селекция (мин. 57 точки) и могат да бъдат извикани на интервю. Нещо повече - със 70 точки те преминават и прага за окончателна селекция (мин. 63 точки) и могат да се надяват на сертификати без интервю, ако всички данни в молбата са доказани с изрядни документи и ако имиграционният чиновник е в добро настроение :)


Добра идея е да проверите дали няма да получите повече точки, ако размените местата на водещия и придружаващия кандидат.


При калкулиране на точки за сам кандидат, минималните прагове са: работоспособност - 42, предварителна селекция - 49 и селекция - 55.