Онлайн тест

от BGCanada Wiki
Направо към: навигация, търсене

За какво служи?

Препоръчително е да се направи онлайн теста от официалния сайт, за да преценят кандидатите какви приблизително са шансовете им за успех по процедурата на Квебек. Тестът има версия на френски, на английски и на испански език.

Добра идея е на този етап кандидатите да се запознаят и с изискванията за имиграция в Квебек.

Този тест обвързващ ли е?

Не, тестът не ви обвързва с нищо. Онлайн тестът е анонимен - той е за лична информация на кандидатите. Не влияе по никакъв начин на следващите стъпки от кандидатурата и не се взима предвид от имиграционните служители. Ако след края на теста получите отрицателен резултат, вие можете да преразгледате още веднъж изискванията и да направите многократно този тест, като допълвате или променяте едни или други лични данни. По този начин ще разберете с кой от всички изпробвани варианти събирате най-много точки и съответно според него да попълните документите, които са необходими в следващата втора стъпка.

Правейки многократно онлайн теста, вие не сте отговорни пред никого за написаната информация, защото този тест е за лична информация на кандидатите, а не за осведомяване на имиграционните власти.

Този онлайн тест не е задължителен за кандидат-имигрантите, тоест никой от имиграционните власти не отчита дали вие сте правили този онлайн тест или не сте.

Гарантира ли ни нещо този онлайн тест?

Както можете да прочетете по-долу, положителният резултат не е "твърдо положителен", а е "уклончиво положителен". Той не казва колко точки събирате. Положителният резултат на онлайн-теста не е гаранция за успешното преминаване на процедурата. Дори нещо повече - може да имате положителен резултат от онлайн-теста, но да не успеете да съберете необходимия брой точки за да бъдете поканени на интервю или да получите визи.


За да бъдете поканени на интервю

На основата на изпратените от вас документи до Виена точките за:

  • сам кандидат (без партньор) трябва да събира минимум 49 точки от всички фактори без фактор "наличие на партньор" и "адаптивност", като за факторите "образование", "стаж", "възраст", "езикови умения", "пребиваване и роднински връзки в Квебек" е нужно да събира минимум 42 точки, което е показател за професионалната му мобилност.
  • кандидат с партньор (съпруг/а или партньор в съвместно съжителство с основния кандидат) трябва да събира минимум 57 точки от всички фактори с изключение на фактор "адаптивност", като е нужно от факторите "образование", "стаж", "възраст", "езикови умения", "пребиваване и роднински връзки в Квебек", "характеристики на партньора") да събира минимум 50 точки, което е показател за професионалната му мобилност.


За да преминете успешно интервюто

На основата на показаното по време на диалога на интервюто - степента на владеене на съответния език и адаптивността на кандидата (лични качества, мотивация за имиграция в Квебек, познания за Квебек), както и доказване на документите с техните оригинали, чийто копия сте изпратили до Виена и такива, които не сте изпратили, но сте решили допълнително да представите, в края на самото интервю:

  • сам кандидат (без партньор) е необходимо да събира поне 55 точки по всички фактори (с изключение на фактор "наличие на партньор", естествено) от възможните 107.
  • кандидат с партньор (съпруг/а или партньор в съвместно съжителство с основния кандидат) - трябва да събира поне 63 точки от максималните 123.


Повече за минималните прагове, факторите и изчисляването можете да прочетете в статията Точки за селекция.


Какво ниво на френския да посочим?

Като са взети предвид изискванията на Standards linguistiques canadiens и изискванията заложени в Niveaux de competence en francais langue seconde pour les immigrants adultes, е съставена една табличка за самооценка на нивата по езиците, адаптирана конкретно за имиграционната процедура. Тази прегледна и семпла табличка може да се види като се разгледа тук и по-конкретно на тази страница - Autoévalution en français et en anglais parlés и нищо друго освен нея не ви е нужно. Трябва само да се има предвид, че нивата са посочени с имената си, а не според съответстващата им степен по 12-степенната скала. За по-голяма яснота, връзката между нивата и съответните степени е следната:

  • Niveau minimal = 1-2 ниво(степен) от 12 възможни
  • Niveau élémentaire = 3-4 ниво
  • Niveau début intermédiaire = 5-6 ниво
  • Niveau fin intermédiaire = 7-8 ниво
  • Niveau avancé = 9-12 ниво

И според това доколко пълно и точно изпълняват кандидат-имигрантите посочените изисквания в отделните нива (тоест да успеят да ги покажат по време на диалога на интервюто), им "присъждат" и съответната степен (ниво) на владеене на езика. А това от своя страна означава и даване на точно определен брой точки за дадената кандидатура.

Ето и още един линк Le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens по въпроса за нивото на езика.


Резултати от теста

Положителен резултат


Ако тестът завърши с положителен резултат, то накрая обикновено се изписва този текст:

Votre résultat

Vous semblez satisfaire aux critères de sélection du Québec. Vous pouvez maintenant faire une demande officielle d'immigration. Si vous faites une demande en tant que travailleur, consultez la section Demande de certificat de sélection - Travailleurs permanents. Si vous faites une demande en tant que travailleur autonome, consultez la section Demande de certificat de sélection - Gens d'affaires ou communiquez avec nous pour obtenir le formulaire par la poste. Des frais s'appliquent pour le traitement de votre demande.


Conseil pratique

Déposez votre demande officielle d'immigration le plus rapidement possible. Si vous attendez trop longtemps, il se pourrait qu'entre-temps les critères de sélection du Québec aient été modifiés ou que la liste des domaines de formation ait été changée. À la suite du dépôt d'une demande de certificat de sélection, la décision finale sera basée sur la liste des domaines de formation en vigueur au moment du traitement de la demande.


Renseignements utiles

Il est important que nous vous informions que les délais de traitement des demandes peuvent varier en tout temps en raison de plusieurs facteurs (objectifs globaux de sélection par bassins géographiques et par catégorie d'immigration, volume des demandes de certificat de sélection déposées en provenance des divers territoires, conjoncture internationale). Pour plus de précisions, veuillez consulter, sur le site Immigration Québec, la section Délais pour la demande d'immigration.


Nous vous remercions de votre intérêt pour le Québec.


REMARQUE: Nous vous rappelons que cette évaluation ne conduit pas à une décision formelle au sens de la Loi sur l'immigration au Québec, mais vous permet d'obtenir du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles un avis sur votre candidature.


Превод:

Вашият резултат

Вие изглежда, че отговаряте на критериите за селекция в Квебек. Вие можете сега да направите официална молба за имиграция. Ако вие направите също молба за работещ, консултирайте се със секцията „Молба за сертификат за селекция - Постоянно работещи” . Ако вие направите също така и Молба за предприемач, консултирайте се със секцията Молба за сертификат за селекция - Предприемачи (бизнесмени) или се свържете с нас , за да получите формуляра по пощата. Включени са разходи за разглеждането на Вашата молба.


Практичен съвет

Изпратете възможно най-бързо Вашата молба. Ако чакате твърде дълго, възможно е междувременно да бъдат променени критериите за селекция от Квебек или списъка с областите на образование може да бъде изменен. Като следствие от изпращането на Молба за сертификат за селекция финалното решение ще бъде основано върху Списъка с областите на образование валидни към момента на разглеждане на молбата.


Полезна информация (сведения)

Важно е да знаете, че сроковете за обработката на молбите могат да се изменят по всяко време и това се дължи на редица фактори (изменение в световните и по географски зони цели на селекцията, различен брой молби за сертификат за селекция изпратени от различни територии, изменения в международната конунктура). За по точни сведения, може да се запознаете на сайта Имиграция в Квебек, секцията Срокове за молбата за имиграция.


Благодарим за Вашия интерес към Квебек.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ние Ви напомняме, че тази оценка няма стойност на едно официално решение по смисъла на Закона за имиграция на Квебек, но Ви позволява да получите информативното мнение за Вашата кандидатура от Министерството на имиграцията и културните общности.Отрицателен резултат


При отрицателен резултат се появява този текст:

Votre résultat

À la lumière des renseignements que vous avez transmis, vous ne semblez pas répondre aux critères de sélection du Québec. Il vous est déconseillé de soumettre une Demande de certificat de sélection.

Nous vous remercions de votre intérêt pour le Québec.

REMARQUE: Nous vous rappelons que cette évaluation ne conduit pas à une décision formelle au sens de la Loi sur l'immigration au Québec, mais vous permet d'obtenir du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles un avis sur votre candidature.


Превод:

Вашият резултат:

В светлината на сведенията, които сте дали, Вие не изглежда да отговаряте на критериите за селекция на Квебек. Не е препоръчително (не Ви съветваме) за Вас да подавате Молба за сертификат за селекция.

Благодарим Ви за проявеният интерес към Квебек.

ЗАБЕЛЕЖКА: Напомняме ви, че тази оценка няма стойност на официално решение по смисъла на Закона за имиграция на Квебек, но ви позволява да получите информативно мнение за Вашата кандидатура от Министерството на имиграцията и културните общности.