Превод на списъка с документите до Монреал (Квебек)

От BGCanada Wiki
Направо към навигацията Направо към търсенето
ПРЕВОД НА "СПИСЪКА С ИЗИСКВАНИТЕ ФОРМУЛЯРИ И ДОКУМЕНТИ ДО МОНРЕАЛ (КВЕБЕК)"


Тук ще откриете превод на страницата от имиграционния сайт, озаглавена "Списък на формулярите и документите, придружаващи Вашата официална молба за имиграция".


Ако забележите някакви неточности или несъвършенства в превода, моля предложете Вашия превод на дадената част от текста. Също така, ако има някакви промени в официалният сайт, касаещи темата, моля да осведомите, за да се актуализира своевременно информацията.СПИСЪК НА ФОРМУЛЯРИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ,
ПРИДРУЖАВАЩИ ВАШАТА ОФИЦИАЛНА МОЛБА ЗА ИМИГРАЦИЯ


ВАЖНО: Преди да представите Вашата молба в Министерство на имиграцията и културните общности в Квебек, уверете се, че сте приложили всички по-долу изброени документи, както и тези отнасящи се до лица, които Ви придружават.

Документите, които са подчертани, са достъпни он лайн. Документите трябва да бъдат представени в следния ред:1. МОЛБА ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА СЕЛЕКЦИЯ ОТ КВЕБЕК


Requérant principal et époux ou conjoint de fait.

Основният кандидат и и неговия партньор/ка

-съпруг/а, или такъв с фактическо съжителство, трябва да попълнят този формуляр Молба за сертификат за селекция от Квебек.


Enfant à charge qui est âgé de 22 ans ou plus ou qui est marié ou conjoint de fait

Всяко дете на 22 години или повече, или което е омъжено/женено или живее на семейни начала

- Всяко дете на 22 и повече години, което ви придружава трябва да попълни тази декларация.


Documents soumis à l’appui de la Demande de certificat de sélection.

- Всички необходими документи и формуляри, който трябва да представите.


Трябва да бъдат приложени към Вашата молба:


l'annexe Déclaration des époux ou conjoints de fait

Анекс/Декларация на съпрузите и живеещите на семейни начала

- попълва се от всички имащи съвместно съжителство (женен/омъжена или фактическо съжителство).


По една снимка на кандидат (на възрастен и дете) да се прикрепи на секцията "Фото" на Молбата на основния кандидат;


le Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière

Договорът относно възможността за финансова независимост

- договор, с който водещият кандидат се ангажира да обезпечи финансово себе си и хората, които го придружават за 3 месеца считано от пристигането си в Квебек. Трябва да се попълни задължително от водещия кандидат.


За всяко лице на Ваша издръжка на 22 години или повече, които ви придружават, Вие трябва да прибавите:

- Ако лицето на Ваша издръжка не е неженен/неомъжена - акт за граждански брак или документ/и доказващ/и, че е лицето е сключило брак или е започнало съвместно съжителство с партньора си преди навършване на 22-та си годишнина;


а) Доказателство (удостоверение), че лицето учи на пълно учебно време и без прекъсване от момента на навършване на 22 год., като прибавите (б) заверено копие съответно на оригинала на академична справка за оценките за всяка от учебните години, завършени от лицето от момента на навършване на 22 год., придружено с (в) писмо, издадено от учебното заведение, упоменаващо датата на придобиване или на евентуалното придобиване на дипломата, както и броя на взетите академични часове (кредити); ИЛИ доказателство, че лицето е на Ваша издръжка, като приложите заверено копие, съответстващо на оригинала на медицинско удостоверение, свидетелстващо относно физическата или психологическата неспособност (инвалидност) на лицето.2. ПЛАЩАНЕ НА ИЗИСКВАНИ ТАКСИ


Необходимо е да прибавите към Вашата молба доказателство за извършено плащане на изискваните такси, осъществено чрез банков превод или сертифициран банков чек. Начин на плащане.3. ИЗИСКВАНИ АНЕКСИ


Съобразно Вашата ситуация, Вие трябва да прибавите към Вашата молба следните документи:


Déclaration d’un candidat ou d’une candidate exerçant une profession ou un métier réglementés

Декларация от кандидат/кандидатка упражняващи регламентирана професия или занаят

- ако Вие или Вашият партнюр упражнявате или имате съответното образование, позволяващо Ви упражняването на професия администрирана от професионален ордер в Квебек, финансова институция

ВАЖНО: Запознайте се с условията за приемане в професионалния ордер преди да подадете вашата молба

...или...

- ако Вие или придружаващия Ви кандидат упражнявате или имате съответното образование, позволяващо Ви да упражнявате професия/занаят, регламентирани в Квебек (занаяти в областта на строителството, занаяти извън строителството);


Déclaration d’un médecin diplômé hors du Canada et des États-Unis

Декларация от доктор дипломиран извън Канада и САЩ

- само в случай, че Вие или Вашия партньор упражнявате или имате съответното образование, позволяващо Ви упражняването на професията лекар специалист, общ лекар или семеен лекар;


Déclaration d’un candidat ou d’une candidate exerçant la profession d’enseignant ou d’enseignante au préscolaire, au primaire ou au secondaire

Декларация от кандидат/кандидатка упражняващи професията преподавател - предучилищна, начална или средно училищна педагогика

- само в случай, че Вие или Вашият партньор упражнявате или имате съответното образование, позволяващо Ви да упражнявате професията на преподавател на деца в предучилищна възраст, начално и средно общообразователно училище;


• Относно съпрузите или фактическите партньори, Вие трябва да приложите доказателство за официално съпружеско съжителство за период не по-кратък от 1 година назад, считано от момента на подаване на молбата. Такова доказателство може да бъде например: копие от официален документ за самоличност с вписан адрес (паспорт или лична карта) за Вас самия/та и за Вашия партньор/ка; Удостоверение за постоянно местожителство, издадено от полицията или от общината; Удостоверение за официално фактическо съжителстване (с партньор без брак).4. УЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ


Следва да прибавите към Вашата молба заверени копия от учебното заведение, съответстващи на оригиналите и официалните преводи (от оторизиран /заклет/ преводач), на френски или на английски език, на следните документи:


• Вашите дипломи и удостоверения за завършено образовани/квалификация, с изключение на сертификата за завършено начално образование (пояснение от мен - също и без дипломата за основно образование), както и тези на Вашия партньор/ка, в случай, че имате такъв/а;


• академична справка за Вашето университетско следване; (Доуточнение не от официалния сайт - От практиката става известно, че акад. справка се иска само при условие, че липсва в дипломата ви отразен хорариума по съответните предмети. Ако в приложението на дипломата е отбелязано броя часове по изучаваните предмети, е достатъчно да изпратите само дипломата с приложението и. )


• Вашите трудови удостоверения ( трудова книжка и/или удостоверение от работодателя) за последните 5 години и същите за вашия партньор/ка, ако имате такъв/а.5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


Следва да приложите към Вашата молба:

• ксерокопието на Вашата автобиография (CV), както и на вашия партньор/ка, ако имате такъв/а;

• ксерокопията, захванати (например с телбод), на страниците за самоличността от Вашия паспорт и от паспорта на всяко от лицата, които Ви придружават (с валидно разрешително/право на престой, ако такъв е случаят).

• ксерокопията на Вашия Акт за раждане, на Вашия Акт за граждански брак или Решение за развод (Акт за гражданско състояние, издадено от общината) и на Актовете за раждане на всяко от лицата, които ви придружават.
6. НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ФРЕНСКИ ИЛИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


ВАЖНО: За да Ви признаят езиковите нива , които владеете и да получите точки за това , изпратете с първия пакет документи към Монреал и оригиналните резултати (не копие , а оригинала) от положените съответни изпити.

С оглед оценяването на Вашите езикови познания, дори когато френският или английският език са едни от майчините Ви езици, Вие трябва да приложите към Вашата молба писмени доказателства, удостоверяващи Вашето ниво на владеене на френски или на английски език от Вас самия/та и от Вашия партньор/ка, ако имате такива. За да докажете Вашите езикови познания по френски, Вие трябва да се явите на някой от следните тестове - TEF, TEFAQ, TCF, TCFQ, DELF и DALF . Резултатите от теста не трябва да са получени преди повече от две години от датата на изпращане на документите Ви към Монреал (това важи и за Английския език).


      - le Test d’évaluation du français adapté pour le Québec (TEFAQ) de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) - Тест за оценяване на френски език, адаптиран за нуждите в Квебек на Търговската и индустриална камара на Париж;

      - le Test de connaissance du français pour le Québec (TCFQ) du Centre international d’études pédagogiques (CIEP) - Тест за познаване на френски за Квебек на Международния учебен педагогически център.


•За да докажете Вашите езикови знания по английски, трябва да прибавите към Вашата молба необходимите документни доказателства и тези на Вашия партньор/ка, ако имате такъв/а. Признава се само сертификата на IELTS. Точки за английски се дават само за водещия кандидат.

За нивата на владеене на езици официалната информация е на този линк :http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/travailleurs-permanents/demande-immigration-general/conditions-requises/competences-linguistiques.html


•Вие можете също да приложите към Вашата молба документ, доказващ, че вие сте работили на френски или на английски език.7. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ


Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière

Договор отнасящ се до капацитета на финансовата независимост

ВАЖНО: При пристигането Ви в Квебек вие трябва да притежавате (минимум за 3 месеца) финансови средства достатъчни за задоволяване на Вашите нужди, както и на нуждите на всички лица, които Ви придружават.


8. ВРЪЗКИ НА РОДНИНСТВО


Ако член на Вашата фамилия има местожителство в Квебек (съпруг/а, фактически партньор, баща, майка, син, дъщеря, брат, сестра, баба или дядо), трябва да представите следните документи:


- ксерокопие на неговата карта за постоянно пребиваване (резидентска карта), на неговия канадски паспорт или на неговата карта за канадско гражданство;


- ксерокопие на тяхното последно известие за внасяне на провинциален данък (avis de cotisation à l’impôt provincial) или копие на договора за наем (ако е наемател) или копие на сметката за имотни данъци - compte de taxes foncières (ако е собственик);


- ксерокопие на документа, удостоверяващ линията на родство с този член на вашата фамилия (фамилна книжка и т.н).Пояснение (не от официалния сайт): Документи, доказващи родство са:


- Вашия акт за раждане – при доказване на роднинство по линията – майка, баща;

- Акт за раждане на Вашето дете – при доказване на родството син или дъщеря;

- Вашият акт за раждане заедно с тези на Вашите родители – при доказване на родство с баба и дядо;

- Вашият акт за раждане заедно с този на Вашата сестра или брат – при родство с брат или сестра.

- За доказателство може да Ви послужи също Удостоверението за наследници, издавано от общината в случай на смърт на Ваш роднина. В същото се упоменават имената и връзките на родство между наследниците.


ВАЖНО:

Всички изисквани документи (с изключение на тези по т. 5) трябва да бъдат заверени от институцията, издател на оригинала на документа или от законен орган, надлежно оторизиран да заверява копия на документи. (Пояснение: В България - при нотариус) Документите трябва да бъдат придружени от официален превод (пояснение: от заклет/оторизиран преводач) на френски или английски език, ако са издадени на различен от посочените език. Оригиналите на документите трябва да бъдат на разположение при поискване или да бъдат представени на интервюто, ако се достигне до такова.

Ако вие не представите копията и преводите на всички изисквани документи, вашата молба няма да бъде разгледана.