Документи до Монреал (Квебек)

От BGCanada Wiki
(пренасочване от Документи до Виена)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Тази статия съдържа информация за първият пакет с документите, които се изпращат до Монреал (Квебек).


Какво включва пакетът документи

Пълен списък с документите, които се изпращат можете да намерите на страницата Liste des formulaires et documents à joindre à votre demande officielle d’immigration, а неофициален превод на списъка можете да откриете на този адрес. Най-общо, пакетът документи включва:

 • Молба за селекция
 • Списък с нужние документи в подкрепа на кандидатурата ви
 • Декларации и анекси
 • Копия на изискваните документи
 • Преводи на документите от заклет преводач
 • Начините за плащане на необходимите такси свързани с кандидатурата ви.
 • Снимки за всеки член от семейството
 • Оригинал на документа за платена такса

Добра идея е да си ксерокопирате и подредите в хронологичен ред (например в класьор) всички формуляри, преводи, документи, писма и т.н., които изпращате или получавате във връзка с имиграцията в Квебек, за да ви е по-лесно бързото намиране на документите при необходимост.

Формуляри и попълването им

Молбата за селекция, както и формулярите на придружаващите я документи могат да бъдат изтеглени от Liste des formulaires et documents à joindre à votre demande officielle d’immigration.

Формулярите са във pdf формат и се отварят с безплатната програмата Adobe Reader. Някои от формулярите са "динамични" - тоест полетата могат да се попълват на компютър. Друга част от формулярите са "статични" - това значи че Adobe Reader може само да ги чете и отпечатва, но не може да попълва полетата. Тези формуляри могат да бъдат попълвани на компютър с платената програма Adobe Acrobat. Разбира се, всички формуляри могат да бъдат попълнени на ръка, стига написаното да е четливо.


Ако се чувствате неуверени за окомплектоването и попълването на документите, свързани с процедурата ви за имиграция в Квебек или не знаете достатъчно езика, за да направите сами тази много важна стъпка, от която всъщност зависи как ще стартира цялата ви процедура, бихте могли да поверите тази задача в ръцете на компетентен по въпроса човек. Обикновено учителите по френски, които подготвят кандидат-имигрантите за процедурата, се занимават и с попълването на документите. Затова ето тук ще ви предложим списък с координати на учители по френски в различните градове на България. Информацията за тях е взета от кандидати, които са ползвали услугите им. Можете да посетите съответния учител и да прецените сами дали той/тя е подходящ/а за вас.

Документи за доказване на трудов стаж

Копията на тези документи трябва да бъдат нотариално заверени и след това преведени на английски или френски език от заклет преводач.

 • Удостоверение за осигурителен стаж от НОИ или НАП, придобит в България или в чужбина, се издава за да послужи в чужда държава.
  Молба за издаване на такова удостоверение се подава в бюрата на НОИ или НАП по местоживеене. Там изготвят удостоверението. Опитът сочи че в БГ всяко поделение на НОИ работи както си иска - едни казват, че такова нещо не издават, а други казват че ще извадят удостоверението, но човека трябва да отиде до София да си го подпечата сам в централата на НОИ.
  Информация за удостоверяването на български и чужд стаж можете да намерите на тази страница от официалния сайт на НОИ, както и на тази страница на НАП.
 • Служебна бележка от работодател или Препоръка от работодател, Уверение, Атестация не са задължителни, но могат да бъдат приложени в добавка към гореизброените документи. Препоръчително е те да съдържат следните неща:
 1. името на фирмата (по възможност и логото на фирмата или документът да бъде отпечатан на фирмена бланка)
 2. непременно координати на фирмата - точен адрес, телефон, електронен адрес (ако има такъв)
 3. изходящ номер
 4. имената на лицето, за което се отнася документа
 5. заеманата длъжност и основните функции, които е изпълнявало лицето в тази фирма
 6. от коя до коя дата е работило лицето в тази фирма (ако продължава да работи се отбелязва с думи)
 7. име, фамилия, заеманата длъжност, телефон за контакти и подпис на личността, издала този документ
 8. печат на фирмата/предприятието
 • Трудова книжка удостоверява стажа при работа на трудов договор.
 • Осигурителна книжка удостоверява стажа на самоосигуряващите се лица.

Дипломи и сертификати

Необходимо е да се приложат копия на дипломите за средно и висше образование. Дипломи за начално и основно образование не се изискват. Копията на дипломите трябва да бъдат заверени от учебното заведение, което ги е издало и след това да бъдат преведени на английски или френски от заклет преводач. Необходимо е също така да бъде представен списъка с изучаваните дисциплини и хорариумите - в повечето дипломи си го има и се нарича "приложение към дипломата", а за по-старите дипломи се вади отделно и се нарича "академична справка".

Ако не сте завършили образованието си докрай, може да бъде представено удостоверение за последната успешно завършена година.

Документи за изкарани курсове за професионална квалификация - за тях бихте могли да получите точки само, ако са с продължителност минимум една година.

Документи за езикови способности

Считано от декември месец 2011 година, точки за ниво на владеене на език, френски и английски, се дават само след представяне на сертификат от положен изпит по някоя от изброените на официалния сайт системи за оценяване, а именно:

За френски - основен кандидат и придружаващ:

 • TEFAQ
 • TEF с модул expression orale
 • TCFQ
 • TCF с модул expression orale
 • DELF или DALF

За английски - само основен кандидат:

 • IELTS
 • TOEFL
 • TOEIC
 • Cambridge

Други документи

 • Международният паспорт е документът, удостоверяващ вашата самоличност пред имиграционните власти по време на цялата процедура. Копие от личната карта е нужно само когато се налага да се доказва съвместно съжителство чрез сравняване еднаквостта на адресите на двамата, живеещи съвместно кандидати.


 • Доказателства за съвместно съжителство - ако нямате сключен граждански брак с придружаващия ви партньор, съвместното съжителство се доказва с обща адресна регистрация. Повече по този въпрос може да прочетете в статията Доказване на съвместен живот (conjoints de fait).


 • Договор за финансова независимост замества документите за доказване на финансовите възможности на кандидатите по процедурата за Квебек, каквито се изискваха преди началото на 2007 г. Новото включено в официалния сайт е изискването за подписване на договор за финансова независимост (изпраща се заедно с документите до Монреал (Квебек)), с който кандидата поема отговорност за издръжката (своята и на придружаващите го) през първите 3 месеца след влизането си в Квебек. С този договор кандидатът не просто декларира (обещава), а се задължава да осигури задължителен минимум от финансови средства за преживяване за себе си и всички придружаващи го лица. Формулярът на този договор може да изтеглите от тук Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière. Изискваният минимум канадски долари, който трябва да притежавате при влизането си в провинцията, ще откриете в Autonomie financière. Той е определен според броя на кандидат-имигрантите и придружаващите ги деца до 18 год. Повече по този въпрос може да прочетете в т. 7 под Facteurs de sélection, както и в Capacité d'autonomie financière.


 • Наборна военна служба, отслужена през последните 5 години, преди датата на подаване на документите до Монреал (Квебек) (т.9 от Молбата за селекция), е нужно да представят документ за това. От практиката е установено, че изпращането на ксерокопие на първите две страници от военната книжка или удостоверение от военно окръжие за изкарана военна служба е напълно достатъчно. Ако не сте отбили военната си служба, няма проблем, защото липсва изискване да сте отслужили. Съответно, който не е служил изобщо или службата му е била преди повече от 5 години от подаването на Молбата за селекция, то не го касае нито отбелязването на казармата, нито изпращането на документ за това.


 • Предишни бракове - от досегашната практика е известно, че при наличие на такива, се изисква и декларация от бившия съпруг(а) за съгласие за вашата емиграция. От практиката също става ясно, че това засяга семействата, които имат деца от предишните бракове.


 • Декларация от приятел, живеещ в Квебек, вече отпадна и за приятел в Кебек не се дава нито една точка.


 • Роднини в провиция Квебек - ако имате такива, ще получите допълнително точки за това. Има и допълнителни изисквания като ксерокопие на резидентската карта или копие на канадския паспорт на роднините, ако притежават такъв; също копие на договора им за наем (ако са наематели) или документ за плащане на ипотечния заем (ако са собственици на недвижим имот). Има изброени още изисквани документи, засягащи притежаването на роднини в Квебек, които трябва да се приложат към Молбата за селекция, за това повече по този въпрос прочетете на страницата на GUIDE DES PROCÉDURES D'IMMIGRATION или GUIDE immigration procedures

Снимки

Относно снимките за Монреал (Квебек) няма някакви строги изисквания. Бихте могли да изпратите стандартните за паспорт снимки. Ако все пак направите снимките още на този етап според изискванията за снимките за Сидни (Нова Скотия), указани в Appendice B - Spécifications pour photos на Guide pour les travailleurs qualifiés du Québec (Appendice A : Spécifications pour photos), можете да пратите същите и за Монреал (Квебек).

Превеждане, заверяване и нотариуси

Необходимо е копията на документите да бъдат заверени от нотариус, дипломите се заверяват от институцията, която ги издава. Изключения правят дубликатите на Удостоверението за раждане и Удостоверението за граждански брак. Не е задължително да се слага печат "за чужбина" (наричан още "правоъгълен") на тези документи.

Не се изисква нотариална заверка и на копието на международния паспорт (ксерокопират се само втора и трета страница). За тези страници от паспорта не е необходим превод, тъй като данните там са изписани и на английски.

Легализация на документите не се изисква.

Обикновено копията първо се заверяват при нотариус, за да се удостовери верността на копието с оригинала и едва след това се дават за превод от заклет преводач. Преводачът прикрепва своя превод към завереното копие и подпечатва на свой ред.

Тези документи, които не са на английски или на френски, е необходимо да бъдат преведени от "заклет" преводач. Повече по въпроса за превеждането може да прочетете в статията Преводи.

Според изискванията е необходимо да се изпратят заверените копия и подпечатаните преводи. Някои кандидати запазват заверените копия и изпращат копия на копията с цел да се намалят щетите при евентуално загубване на документите и с идея да покажат оригиналите и подпечатаните копия на самото интервю. Това е грешка! Пращат се оригиналните заверки на документите.

Изисквани такси и начини на плащане

Актуална информация за размера на таксите можете да видите на тази страница


Парите за таксите могат да се платят с банкова карта (Mastercard или Visa) или със сертифициран чек.

 • С банкова карта плащането става става, като попълните формуляра Paiement par carte de crédit и го приложите към пакета с документи.
 • Със сертифициран банков чек, който се издава от произволно избрана банка и се изпраща заедно с останалите документи. Чекът трябва да е написан на името на Receiver General for Canada.

Изпращане на документите до Монреал (Квебек)

Актуален адрес за изпращане на документите, можете да откриете на тази страница

Забележки и допълнения

 • Обикновено на всеки от дадените по-горе линкове, имиграционните власти поставят новите изисквания, вместо да сменят адреса му, затова можете да правите постоянно справка за най-новите промени в линковете, посочващи от къде е взета дадената информация.
 • Ако желаете да прочетете информацията в дадените линкове на английски или испански език, моля кликнете най-горе вдясно на дадената страница в сайта за имиграция в Квебек. На руски език може да прочетете на този адрес.
 • От записаното в Délais pour la demande d'immigration може да се осведомите за сроковете от подаването на Молбата до получаването на Сертификата за селекция от Квебек.
 • Някои кандидати си наемат пощенска кутия, на която да получават писмата си. В този случай е задължително да посочите адреса на пощенската кутия като адрес за кореспонденция в молбата за селекция.